ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

1. www.cally.mn хэрэглэгч танд доорх нөхцөлийн дагуу үйлчлэх бөгөөд хэрэглэгч эдгээр нөхцөлийг зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээг авна. Манай нөхцөлд ямар нэгэн өөрчлөлт орвол мэдээллийг вэб хуудаст тухай бүр байрлуулах бөгөөд хэрэглэгч та мэдээллийг тухай бүрт уншиж байна уу.

Cally үйлчилгээ нь урьдчилсан төлбөрт, байгууллагын дараа төлбөрт, өрхийн дараа төлбөрт үйлчилгээнээс бүрдэнэ.

2. Хэрэглэгч УТҮйлчилгээний шинэ дугаарлалт худалдаж авах бол вебсайт-аас бүх банкны онлайн салбар, Qpay, Lend.mn зэрэг төлбөр төлөх боломжуудыг ашиглан худалдан авалт хийх боломжтой ба салбар дээр ирэх шаардлагагүйгээр шууд идэвхжүүлэн ашиглах боломжтой байна.

3. Урьдчилсан төлбөрт Cally үйлчилгээний хугацаа дууссанаас хойш “14 хоног” ийн дотор гаднаас дуудлага хүлээн авах боломжтой байна. ”14 хоног” дууссанаас хойш “90 хоног” ийн хугацаанд Cally үйлчилгээний дугаар таны нэр дээр хадгалагдах ба 90 хоногын хугацаанд эрхээ сэргээгээгүй тохиолдолд шинэ дугаарын жагсаалтад шилжинэ

4. Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний шинэ дугаар худалдаж авах бол та бүх үйлчилгээний төлбөрийг урьдчилан төлөх шаардлагатай бөгөөд ярианы үнэ тариф болон бусад төлбөрийн нөхцөлтэй урьдчилан танилцана уу.

5. Хэрэглэгч веб сайтаас өөрийн мэдээллийг харах, солих, УТҮ дугаарын цэнэглэлт хийх, шинэ дугаар авах, апп татах боломжтой байна.

6. Хэрэглэгч нь өөрийн дансны дугаар, нууц дугаарыг бусдад дамжуулахгүй байх үүрэгтэй бөгөөд өөрийн нууц дугаарыг бусдад дамжуулсан алдсан тохиолдолд гарсан хохиролыг үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага хариуцахгүй болно.

7. Уг үйлчилгээний дугаарыг хууль бусаар ашигласан тохиолдолд үйлчилгээ үзүүлэгч нь хураан авах, уг этгээдэд үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзах эрхтэй.

Нууцлалын баталгаа

Хэрэглэгч таны www.cally.mn -нд бүртгүүлсэн мэдээллийн нууцыг манай сайт нэн тэргүүнд тавьж, нууцлалыг бүрэн хангаж ажиллана. Cally үйлчилгээний энэхүү вэб хуудас нь хамгаалалтын системтэй найдвартай тул хэрэглэгч таны оруулсан нууц код болон мэдээлэл найдвартай хамгаалагдах ба зайлшгүй тохиолдолд үйлчилгээний төвөөс танд ашигтай нөхцөлөөр болон таны хүсэлт, тантай холбоо барих, санал хүсэлтийг тань авах зэрэгт ашиглана. Мөн та оруулсан мэдээллээ хэдий ч, хаана ч харж өөрчлөх боломжтой ба та өөрөө мэдээллийн аюулгүй байдлаа хангах үүднээс гуравдагч этгээдэд нэвтрэх нэр, нууц үгээ дамжуулахаас зайлсхийж, бүртгэлээсээ гарч веб хөтөчийг хааж байхыг анхаарна уу.

ЭНЭХҮҮ / ДООР ДУРДСАН / ПРОГРАММЫГ ХЭРЭГЛЭСНЭЭР ТА ДООРХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦЛИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ БАЙГАА ТУЛ ПРОГРАМЫГ СУУЛГАЖ ХЭРЭГЛЭХИЙН ӨМНӨ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ТАНИЛЦАНА УУ.

АНХААРАХ: Тухайн програм нь интернетийн сүлжээнд холбогдоогүй тохиолдолд ашиглах боломжгүй.

1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1.1 Гэрээний зарим хэсэг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцогдсон, хэрэгжүүлэх боломжгүй нь гэрээний хүчин төгөлдөр байдалд нөлөөлөхгүй.

1.2 Үйлчилгээ үзүүлэгч болон Хэрэглэгчийн хооронд програмтай холбоотой үүссэн харилцаанд Зөвшөөрлийн гэрээ хамаарна. Хэрэглэгч гэрээний нөхцлийг зөрчсөн тохиолдолд Үйлчилгээ үзүүлэгч нь хуулийн дагуу арга хэмжээ авах эрхтэй.

2. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

2.1 ЭЦСИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЭЭ / цаашид “ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЭЭ” гэх/ нь програм, түүний бүрэлдэхүүн болон холбогдох бичиг баримтууд / цаашид “ програм” гэх / -тай холбоотойгоор хийгдсэн болно.

2.2 Зөвшөөрлийн гэрээний дагуу та IP орчинд програмыг ашиглахад шаардлагатай эрхүүдийг эзэмших болно.

2.3 Програмд хуулийн дагуу өмчлөгдсөн болон GNU GPL зөвшөөрөлд харьяалагдах нээлттэй эх үүсвэрийн програмууд багтсан болно. Нээлттэй эх үүсвэрийн програм нь ямар нэг өөрчлөлтгүй хэрэглэгдэнэ. Бүх програмын бүрэлдэхүүнүүдийг нэгтгэж энгийн ганц гүйцэтгэх файл болгосон.

Дараах нээлттэй эх үүсвэрийн бүтцийг ашигласан болно:
Doubango Telecom (GNU GPL v3 зөвшөөрөл)
https://code.google.com/p/doubango/,
Imsdroid (GNU GPL v3 зөвшөөрөл)
https://code.google.com/p/imsdroid/,
LDAP.com (GPLv2 or LGPLv2.1зөвшөөрлүүд, эсвэл UnboundID төлбөргүй хэрэглэх зөвшөөрөл Idoubs)
https://www.unboundid.com/products/ldapsdk/docs/

3. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ

3.1 Зөвшөөрлийн гэрээний дагуу програмыг зөвхөн өөрийн хэрэгцээнд зориулж, өөрийн эзэмшдэг ухаалаг гар утас, таблет эсвэл компьютер дээр ашиглах эрхийг олгоно. Хэрэглэгч нь энэ эрхийг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх, дамжуулах эрхгүй.

4. ХЭРЭГЛЭХ НӨХЦӨЛ

4.1 Програм нь сервертэй холбогдон ажиллахаар тохируулагдсан тул серверт холбогдохын тулд төхөөрөмжнийхөө интернетэд холбогдох тохиргоог асааж хэрэглэнэ.

4.2 Програм нь хөдөлгөөнт эсвэл суурин төхөөрөмж дээр суурилснаас үл хамааран, түргэн тусламжийн дуудлага дамжуулах, дэмжихээр зориулагдаагүй гэдгийг анхаарна уу.

4.3 Үйлчилгээг ашиглахын тулд Wi-Fi, 3G эсвэл 4G, бусад интернетийн сүлжээнд нэвтрэх , Үйлчилгээ үзүүлэгч нь үйл ажиллагаандаа VoIP / Интернэт протоколд суурилсан ярианы үйлчилгээ/ үйлчилгээнд ашигладаг протоколуудыг ашиглах боломжтой. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь хэрэглэгчээс дотоод сүлжээний тохиргоог өөрчилсний үр дүнд үүссэн аливаа асуудалд хариуцлага хүлээхгүй.

4.4 Хэрэглээний хэсэгчилсэн болон бүрэн хэмжээний алдаа, халдлагын улмаас хэрэглэгчийн мэдээлэл задрах,дамжих, гуравдагч этгээдэд нээлттэй болох эрсдэлээс Хэрэглэгч өөрөө хамгаалах үүрэгтэй ба "Үйл ажиллагааны нэн чухал" эсвэл "агуулгын нууцлалтай” үйл ажиллагаанд ашиглаж болохгүй.Хэрэглэгч мэдээллийн нууцлал, програмын аюулгүй байдлыг хангаагүйн улмаас үүсэх зардал, алдагдал, гэмтэл, хохирлыг өөрөө хариуцна.

4.5 Үйлчилгээ үзүүлэгч нь зөвшөөрлийн гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах эрхтэй ба нэмэлт өөрчлөлтийг програмыг татаж авах сайтад байршуулна.

4.6 Үйлчилгээ үзүүлэгч эсхүл лиценз эзэмшигч нь шаардлагтай тохиолдолд програмын техникийн ажиллагааг өөрчилж болно. Програм хангамжийн шинэчлэлт, сайжруулалт ("Сайжруулсан хувилбар")-ын талаар тухайн үеийн бодлого, дүрмийн дагуу мэдээлэл хүргэнэ.

4.7 Үйлчилгээ үзүүлэгч нь тус програмыг ашиглаж байгаа хэрэглэгчдийн мэдээллийг цааш задруулахгүй байх үүрэгтэй.

5. БАТАЛГААТ ХУГАЦААНААС ТАТГАЛЗАХ

5.1 Тус програм нь уламжлалт холбоо харилцааны үйлчилгээ биш бөгөөд уламжлалт утасны үйлчилгээ болон програм хангамжийн хооронд хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэм хэмжээ өөр тул та өөрийн сонголтоор эрсдэлээ тооцон хэрэглэж байгаа болно.

6. ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГА

6.1 Үйлчилгээ үзүүлэгч болон түүний салбар, охин компаниуд, толгой компаниуд, төлөөлөгчид, зөвшөөрөл эзэмшигчид, зохиогчийн эрх эзэмшигч түншүүд эсвэл ажилтнууд нь програмын хэрэглээ болон түүний дагалдах гэрээнээс үүдэлтэй, бүх төрлийн шууд, шууд бус учирсан үр дагавар, санаатай болон санаагүй үйлдлийн хариуцлагыг хүлээхгүй.

7. ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ БА ХАРЬЯАЛАЛ

Зөвшөөрлийн гэрээ нь Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу зохиогдсон бөгөөд зөвшөөрлийн гэрээний харилцааг Монгол улсын хууль, тогтоомжоор дагуу зохицуулна. Зөвшөөрлийн гэрээтэй холбогдуулан үүсэх маргааныг Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

End User License Agreement

BY INSTALLING THE SOFTWARE (AS DEFINED BELOW) AND/OR USING IT, YOU ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE AGREEMENT. PLEASE READ THE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE PROCEEDING TO INSTALL AND USE THE SOFTWARE.

IMPORTANT: Software is useless if it is not connected to the unified communication services in your service provider’s network.

This End User License Agreement (“License Agreement”) is made in relation to a software product and related documentation (collectively the “Software”). By means of this License Agreement, you are granted with the rights necessary for making use of the Software on your IP communication device(s).

Software includes proprietary copyrighted software and open-source software under the GNU GPL license. Open-source software is used “as is” without any changes. All software components are compiled together into one, common executable file. The following open-source frameworks are used:

Doubango Telecom (GNU GPL v3 license) https://code.google.com/p/doubango/, Imsdroid (GNU GPL v3 license) https://code.google.com/p/imsdroid/, LDAP.com (GPLv2 or LGPLv2.1licenses, or the UnboundID Free Use License Idoubs) https://www.unboundid.com/products/ldapsdk/docs/


2. Grant of License

Subject to the terms and conditions set forth herein, you are hereby granted with a limited, personal, non-commercial, non-exclusive, non-sublicensable, license to use the Software on a smart mobile phone, tablet or computer that you own and is solely for your use.


3. Terms of Use

Connection to the server. Software is adjusted for the operation with the server, thus, your user account at the service provider must allow the connection of Software to the server. For the connection to the server you can activate IP communication device with Software on your user account. Emergency Calls. Software is not designed to consider actual geographical location to redirect emergency calls to the adequate emergency center. Emergency calls are routed to the default emergency center as predefined by service provider. You expressly acknowledge that Software, whether for mobile whether fixed devices, is not intended, designed, carrying or supporting emergency calls. You acknowledge that Software is not intended, designed or fit for placing, carrying or supporting any call to any emergency service or any call for the purpose of obtaining assistance, help or aid in the event of an emergency. Neither service provider nor any of its affiliates, subsidiaries, parent companies, agents, licensors, copyright holders partners or employees are or will be liable to you or any third party in any respect for any costs or damages arising either directly or indirectly from the use of the Software for emergency calls, including calls to emergency services and calls for purpose obtaining assistance, help or aid in the event of any emergency.

Availability and quality of services. To use the service the provider of Wi-Fi, 3G or 4G internet network access must enable the use of protocols that are used by VoIP services (Voice over Internet Protocol) for their operation. In some cases firewalls and possible routers require changes of settings. To use the service in companies we recommend that users consult the local network administrator. Service provider does not assume any responsibility for any problems that are the result of changing the local network settings.

Hazardous Use. Please do not use the Software for "mission critical" or "content sensitive” purposes where the partial or complete failure of use may result in damage or for any information or data you do not wish to be freely accessible and generally available to Internet users. In addition, you acknowledge that the Software is not intended for use in connection with any application requiring fail-safe performance, such as the operation of life support systems, or any other system whose failure could lead to injury, death, environmental damage or mass destruction. You agree that you are solely responsible, for any expense, loss, injury or damage incurred as a result of such use of the Software.

Modification. This Agreement can be modified at any time by providing revised terms to you or by publishing the revised terms on the Site, where Software was downloaded.

Updates. Technical features of the Software may be changed at service providers’ or its licensor’s own discretion and without any notice to you. Updates or upgrades to the Software ("Revision") may be provided, but are not under any obligation to do so. Such Revisions will be supplied according to then-current policies, which may include automatic updating or upgrading without any additional notice to you. You consent to any such automatic updating or upgrading of the Software. All references herein to the Software shall include Revisions. This Agreement shall govern any Revisions that replace or supplement the original Software, unless the Revision is accompanied by a separate license agreement which will govern the Revision.

Security issues. The Software, as with most Internet applications, is vulnerable to various security issues and hence should be considered unsecured. By using the Software and the Internet in general, you may be subject to various risks, including among others: • Exposure to objectionable material and/or parties, including without limitation, contaminated files. • Unauthorized invasion of your privacy during, or as a result of, your or another's use of the system. • Spoofing, eavesdropping, sniffing, spamming, breaking passwords, harassment, fraud, forgery, "imposturing", electronic trespassing, tampering, hacking, nuking, system contamination including without limitation use of viruses, worms and Trojan horses causing unauthorized, damaging or harmful access and/or retrieval of information and data on your computer and other forms of activity that may even be considered unlawful. • Unauthorized exposure of information and material you listed or sent, on or through the system to other users, the general public or any other specific entities for which the information and material was not intended by you.
If you do not wish to be subjected to these risks, you are advised not to use the Software.

Please note that in each Internet application, the IP address of the sender is an integral part of the TCP/IP standard protocol of the Internet, and can be extracted by any party to the communication session using certain software and/or hardware.


4. Disclaimer of Warranty

You acknowledge and understand that the Software is not a traditional telephone service or a replacement for your primary telephone service. Important distinctions (some, but not necessarily all, of which are described in this agreement) exist between the traditional telephone service and the software to the fullest extent permissible by law, the software is provided on an "as is" and "as available" basis without warranties of any kind including, without limitation representations, warranties and conditions of the security of any information you may provide or activities you engage in during the course of your use of the software or of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement, and those arising by statute or from a course of dealing or usage of trade. Service provider nor any of its affiliates, subsidiaries, parent companies, agents, licensors, copyright holders, partners or employees do not warrant that the software will operate error-free, that the software is free of viruses or other harmful code or that they will correct any errors in the software. You agree that neither service provider nor any of its affiliates, subsidiaries, parent companies, agents, licensors, copyright holders, partners or employees will be held responsible for any consequences to you or any third party that may result from technical problems including without limitation in connection with the internet (such as slow connections, traffic congestion or overload of our or other servers) or any telecommunications or internet providers. Your use of the software is entirely at your sole discretion and risk. Your interaction with any other software user or third party is at your sole risk.


5. Limitation of Liability

Service provider nor any of its affiliates, subsidiaries, parent companies, agents, licensors, copyright holders partners or employees shall be liable for any and all damage, including but not limited to indirect, consequential, incidental or exemplary damage, or lost data, or lost profits, arising from the Software, its use or from this license agreement, even if any such party or person has been advised of the possibility of such damage or loss and whether any such damage arises out of contract (including fundamental breach), tort (including negligence) or otherwise.


6. General

Should any term of this License Agreement be declared void or unenforceable, such term shall be deemed severable from the remaining terms but shall in no way otherwise affect the validity or enforceability of this License Agreement. This License Agreement represents the entire agreement between you and us concerning the Software, and supersedes all prior understandings and agreements relating to the Software, whether oral or written. The failure by us to enforce any of our rights granted hereunder or to take action against you in the event that you breach any term hereunder shall not be deemed to be a waiver by us of or unrestricted right to subsequent enforcement of our rights or subsequent actions in the event of future breaches by you.


7. Applicable Law and Jurisdiction

This License Agreement has been construed in accordance with, and shall be governed by, the substantial laws of Slovenia. Any and all disputes arising out of or in connection with this License Agreement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts in Slovenia.